Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου τμήματος Ε.Μ.ΠΟ.

Ανακοίνωση για την έκδοση Ακαδημαικής Ταυτότητας-Ε.Μ.ΠΟ

Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές/-τριες ακαδ. έτους 2014-2015 ότι εκδόθηκαν οι κωδικοί που είναι απαραίτητοι για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, δηλώσεις μαθημάτων, επιλογή συγγραμμάτων κ.λπ.).
Μπορείτε να τους προμηθευτείτε μόνον από τη Γραμματεία του Τμήματος κάθε ΜΈΡΑ 10.00-13.00 με την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας ή στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση geo.xamouzas@panteion.gr ή στο skap@panteion.gr από το προσωπικό σας email, που δηλώσατε την ημέρα της εγγραφής σας, αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας, Πατρώνυμο,  Α.Μ. (ο αριθμός μητρώου σας αναγράφεται στο αποδεικτικό της εγγραφής σας που σας χορηγήθηκε την ημέρα της εγγραφής σας) και τον αριθμό της αστυνομικής σας ταυτότητας, προκειμένου να σας σταλούν οι κωδικοί σας ηλεκτρονικά.
Μετά την απόκτηση των κωδικών κάνετε αίτηση έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://academicid.minedu.gov.gr., στην οποία υπάρχουν οδηγίες.
Όσοι φοιτητές/τριες αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τους κωδικούς τους, δηλαδή δεν μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα, μπορούν να στέλνουν emailστην ηλεκτρονική διεύθυνση foititologio@panteion.gr, γράφοντας ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, usernamepasswordκαι μήνυμα σφάλματος-σύντομη περιγραφή.
Οι αιτήσεις των φοιτητών/-τριών για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας εγκρίνονται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Τμήματος και διαβιβάζονται κατόπιν στον ανάδοχο, για την εκτύπωση και διανομή τους στους δικαιούχους φοιτητές. Εάν η Γραμματεία διαπιστώσει ότι μια αίτηση περιλαμβάνει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία επιστρέφει την αίτηση με τις ανάλογες παρατηρήσεις προς τον φοιτητή, προκειμένου αυτός να την επανυποβάλει. Οι ταυτότητες παραλαμβάνονται από το σημείο παράδοσης του αναδόχου που θα επιλέξει ο κάθε φοιτητής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε μια από τις τέσσερις φωτογραφίες που απαιτούνταν για την εγγραφή σας.
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει χρήση και φοιτητικού εισιτηρίου (paso), καθώς επίσης χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτησή σας στην βιβλιοθήκη του Παν/μίου. Επίσης σ' αυτήν αναγράφεται η ακριβής περίοδος ισχύος του δικαιώματος φοιτητικού εισιτηρίου.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η αίτηση επανεκτύπωσης θα γίνει μόνο από την Γραμματεία, με συν υποβολή από τον φοιτητή της σχετικής επίσημης βεβαίωσης απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής επιβαρύνεται με το κόστος της επανεκτύπωσης της ταυτότητας.
Εφόσον διακοπεί ή απωλεσθεί η φοιτητική ιδιότητα, ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την ταυτότητα στην Γραμματεία, η οποία οφείλει να δηλώσει στο ηλεκτρονικό σύστημα την ακύρωση της ταυτότητας και να προχωρήσει σε καταστροφή της.  

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου στο τμήμα Κοινωνιολογίας για το Α' και Γ' Εξάμηνο

Ανακοίνωση για την έκδοση Ακαδημαικής Ταυτότητας-Τ.Ο.Π.Α.

Οι Προπτυχιακοί και οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτησή, για την έκδοση της ακαδ. ταυτότητας στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση:https://submit-academicid.minedu.gov.gr/.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου Δημόσιας Διοίκησης